Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek szanuje prawo swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej http://www.pastelovemotyle.pl (zwanych dalej łącznie „Klientami”) do prywatności i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania danych, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów i Użytkowników były przetwarzane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.pastelovemotyle.pl (dalej zwanej „Serwisem”) jest firma Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek z siedzibą w Palikówce 187d, 36-073 Palikówka, NIP: 5170061167, Regon: 180689743, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej zwana „Administratorem”).

Co to oznacza? Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli o tym, w jaki sposób te dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w sprawie danych osobowych? We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw podmiotów związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adres mailowy: [email protected]


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Klienta, zarządzania przesyłką zamówień Klienta i wykonania umowy oraz jej postanowień, jak również utrzymywania relacji z Klientem. Dane osobowe są również przetwarzane w celach marketingowych Administratora lub osób trzecich, wysyłania newslettera za zgodą Klienta, jak również w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a mianowicie marketingiem jego produktów i usług oraz usługami post-sprzedażowymi.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące niżej wymienione usługi:

– marketing,

– płatności,

– księgowość,

– doradztwo prawne,

– logistyka;

– jak również instytucje publiczne, do których dane osobowe są przekazywane zgodnie z przepisami prawa.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z Klientem lub w przypadku kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jak również do czasu udostępnienia newslettera bądź wycofania zgody.

5. Klient ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą lub sprzeciwiania się ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,

– w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a RODO – do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie; bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,

– niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i przeprowadzenia transakcji. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości korzystania z funkcjonalności naszej platformy i sfinalizowania transakcji. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody w celach marketingowych konsekwencją jej nieudzielenia będzie brak możliwości uzyskania informacji o usługach oferowanych przez Administratora bądź osób trzecich w formie newslettera lub w innej formie.

7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Po przetworzeniu danych w pierwotnym celu, dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu bez zgody Klienta.


JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Klient nam podaje lub udostępnia w historii przeglądania Serwisu w ramach korzystania z naszych usług, jak również te, które podaje nam podczas korespondencji mailowej czy korzystając z formularza dostępnego na stronie. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Klientowi usług, np. celem realizacji jego zamówienia, dostarczenia go, otrzymania spersonalizowanej oferty, informowania o nowościach i akcjach promocyjnych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Klientów:

– Imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy;

– Adres;

– Numer telefonu;

– Adres e-mail;

– Numer rachunku bankowego;

– NIP- w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Klient może ją dowolnym momencie wycofać, kierując informację o jej wycofaniu drogą elektroniczną pod adres mailowy [email protected] z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych pozyskanych na podstawie udzielonej zgody dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”).


CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez firmę Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, jak również do celów marketingowych i utrzymania relacji z Klientem.

Dane podawane przez Klientów są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

– wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Klienta, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Klientem,

– marketingu produktów i usług własnych Administratora,

– kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w celu utrzymania relacji z Klientem, jak również w ramach postępowania reklamacyjnego.


PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Klientów (przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia, na żądanie Klienta, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.


– Wykonywanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient).


W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.


– Cele statystyczne i marketing produktów własnych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).


W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.


– Marketing produktów i usług osób trzecich – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda).


W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wycofania zgody.


Skorzystanie z usług oferowanych przez Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych przez Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Klienta z usług drogą elektroniczną.


Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia produktów oferowanych przez Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera Administratora).


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Klientom, którzy powierzyli nam do przetwarzania swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

– prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody:

– prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.


Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi:

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem- [email protected]


KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach wymaga się od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje się, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.


W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy DHL PARCEL POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Osmańskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000631916, NIP: 9512417713, REGON: 365170883.


Dane osobowe Klientów mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.


Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki Cookies są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięci smartfona).

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.


DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików Cookies w celach:

– dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu przez Klienta; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:

– prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

– by Serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu.

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani oprogramowaniu Klienta.


RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Serwis używa następujących typów plików Cookies:

– „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


ZARZĄDZANIE COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Może on jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki Cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym, a tym samym, że Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami Cookies. W większości przeglądarek można:

– zaakceptować obsługę plików Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

– zarządzania plikami Cookies w wybranych przez Klienta witrynach;

– określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

– blokowania lub usuwania plików Cookies.

Klient ma możliwość dokonania zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Dodatkowe informacje na temat plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


STRONY OSÓB TRZECICH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pastelove Motyle Gabriela Tomaka-Ząbek stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaktualizowano 29.12.2020